جستجو

دراین صفحه دربارهء پناه جویی درفنلند معلومات بیشتر را دریافت کرده میتوانید.

پیوستن به فامیل تقریباً همواره مشروط به داشتن درآمد پایدار است

وجود درآمد پایدار برای فامیل به این معنی است که بتوانید مخارج فامیل خود را تامین کنید. اگر مثلاً یک همسر و دو فرزند داشته باشید، بعد از پرداخت مالیه، درآمد ماهانه شما باید حداقل 2600 یورو باشد.

درآمد شما بر بنیاد معاش، درآمد کسب و کار یا ملکیت محاسبه می‌شود. بعضی امتیازات، مثل کمک‌هزینه طفل، کمک مالی به دانشجویان و کمک‌هزینه مسکن نیز جزدرآمد محسوب می‌شود.

شرایط درآمد درموارد ذیل نیاز نیست اگر

• به شما پناهندگی در فنلند داده شود و
• شما قبل از آمدن به فنلند عروسی کرده باشید و
• اعضای فامیل تان در ظرف سه ماه از دریافت جواب مثبت به تقاضا پناهندگی شما برای ویزه ء اقامه اقدام کنند.

اگر درآمد پایدار نداشته باشید، ممکن است نتوانید فامیل خود را به فنلند بیاورید.

معلومات بیشتر به لسان انگلیسی

As of 1 July, the family member of a person who has been granted international protection must as a rule have secure means of support

Only the family of a person who has been granted refugee status may in the future apply for family reunification within three months without an income requirement

The granting of a residence permit requires that your income is secure

درخواست پناهندگی ویزه ء اقامه فامیل
facebook twitter mail