جستجو

دراین صفحه دربارهء پناه جویی درفنلند معلومات بیشتر را دریافت کرده میتوانید.

فنلند مسؤلیت پذیرش پناهجویان و پناهندگان را به عهده میگیرد جابجا سازي پناهندگان مربوط به اتباع سوریه میشود کشورهای

 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعهد سپردند تا پناهندگان سوریایی را از ترکیه به ساحه ی اتحادیه اروپا انتقال و جابجا سازند. این
موضوع در مورد پناهندگان سوریایی میباشد که فعلآ در ترکیه سکونت دارند و ذریعه ی کمیساریای عالي سازمان ملل متحد برای
تغییر سکونت پیشنهاد شدند. در ترتیبات جابجا سازی، برای هر یک تبعه سوریه که از یونان برگشته اتحادیه اروپا یک پناهنده
سوریایی را از ترکیه میپذیرد.

برعلاوه فنلند، المان و هالند اولین کشورهاي اتحادیه اروپا بودند که پناهندگان سوریایی را از ترکیا پذیرفتند. در 2016 فنلند وعده
نمود تا در کل 600 پناهندگان سوریایی را از ترکیه و همچنان در صورت امکان از لبنان، اردن و افریقایی شمالي بپذیرد.

در جابجاسازي داخلي، اولویت براي پناهجویان داده میشود که در وضعیت آسیب پذیری میباشند

شوراي اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تا در مجموع 160000 پناهجو را در داخل ساحه اتحادیه اروپا در جریان دو سال، الی ختم
سپتمبر 2017 جابجا سازند. بر اساس این فیصله افرادي که در وضعیت آسیب پذیری هستند در اولویت قرار میگیرند.

ذریعه انتقال داخلي، فنلند تقریبا 1000 پناهجو را از ایتالیا و یونان قبول کرده. درخواستي این افراد مانند همه پناهجویان دیگر که به
فنلند آمدند بررسي میشود. هر درخواست دهنده مورد بررسي قرار میگیرد تا دیده شود که آن شخص )مرد/ زن ( برای حفاظت بین
المللي در فنلند واجد شرایط میباشد یا خیر.

ملیت های واجد شرایط برای جابجاسازي داخلی همان 75 فیصد هستند که هنگام بررسی تمام ساحه اتحادیه اروپا برایشان حفاظت بین
المللی داده شده )پناهندگی یا جواز اقامت بر اساس حفاظت کمکي(. پس از بهار 2016 ، آنانیکي به یونان رسیدند بدون در نظرداشت
هویت ملي ایشان واجد شرایط جابجاسازي داخلي نمیباشند.

با پذیرش پناهندگان و پناهجویان، فنلند مسؤلیت پذیرش پناهجویان را به عهده میگیرد و همچنان با کشورهای سومی همبستگی نشان
میدهد.

معلومات بیشتر به زبان انگلیسی
Finland bears its share of responsibility for asylum seekers

درخواست پناهندگی فنلند مساعدت میکند
facebook twitter mail