جستجو

پناهجو واجد شرایط دریافت خدمات اولیه است

درجریان رسیدگی به تقاضای تان درمرکزپذیرش زندگی نموده و درآنجا خدمات اولیه را برایتان فراهم می شود.

مراکز پذیرش در فنلند در سراسر کشورموجود بوده و در شهرهای خورد و کم جمعیت نیز وجود دارند. تصمیم گیری در مورد تعیین مکان شما، به اساس اینکه کدام مرکز پذیرش، جای خالی دارد، صورت می گیرد. شرایط نهادینه و ساده است.

آمادگی باشید که با سایر پناهجویان دریک اتاق زندگی کنید. شما اجازه دارید تا در خانه خصوصی، مثلاً همراه فامیل یا دوستان تان زندگی کنید. دولت، هیچ پولی را به کسی که به شما جا داده نمی پردازد، بلکه تمام مصارف مورد ضرورت را باید خودتان فراهم کنید. این مصرف را بطور مثال از کمک مصرف پذیرش خود پرداخت کرده میتوانید.

کودکان صغیری که بدون سرپرست به فنلند می آیند، در مرکزی برای اطفال و جوانان، جای داده می شوند. همچنین در فنلند، اطفال پناهجو تحصیل می کنند. این موضوع هم شامل پسران و هم شامل دختران می شود.

هدف مرکز پذیرش این است که ضروریات ابتدائیه شما را تامین کند. هدف آنها مساعدت به شما برای حفظ و ارتقای رفاه تان و بهبود قابلیت عملکرد شما – با تشریک مساعی خودتان می باشد. شما در حین زندگی در مرکز پذیرش باید قوانین و مقررات صحی و ایمنی این مراکز را رعایت کنید.

در صورتی که توانایی تأمین مالی خود را ندارید، کمک مصرف پذیرش به شما ارائه خواهد شد. هدف از کمک مصرف پذیرش، تضمین درآمد ضروری برای درآمد شماست. در بعضی از مراکز پذیرش، وعده های غذایی روزانه برای شما ارائه می شود و در بعضی دیگر خودتان می توانید آشپری کنید.

مشارکت شما در فعالیت های کاری و تعلیمی سازمان دهی شده ذریعه مراکز پذیرش ضروری است. در صورت خودداری از این کار، کمک مصرف پذیرش شما ممکن است کم شود.

در مراکز پذیرش، کارمندان حرفوی از خدمات اجتماعی و صحی کارمیکنند. هرنوع مشکلی را می توانید به طوری محرمانه به کارمندان مرکز پذیرش خبردهید. شما منحیث یک پناهجو، حق استفاده از مراقبت های صحی عاجل را دارید. در صورتی که شما لسان کارمندان حرفوی را نمیدانید، ترجمان شفاهی برای مساعدت به شما حضور دارد.

معلومات بیشتر به لسان انگلیسی
Living in a reception centre

کتگوری ها:

درخواست پناهندگی قانون درآمد کار تحصیل

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا