جستجو

اطفالیکه بدون سرپرست وارد فنلند می‌شوند، به عنوان پناهجو در وضعیت خاص قرار دارند

اطفالیکه به عنوان پناهجو وارد فنلند می‌شوند در درجه اول به عنوان طفل و سپس به حیث پناهجو تحت حمایت قرار می‌گیرند. بر این اساس، فنلند به پیمان حقوق اطفال سازمان ملل متحد که اطفال را سزاوار حمایت و محافظت مخصوص می‌داند، احترام می‌گذارد. پناهجوی خورد سال بدون سرپرست که وارد فنلند میشود به معنای پناهجویی با سن کمتر از 18 سال است که بدون اولیای خود در فنلند آمده است.

یک پناهجوی زیر سن بلوغ که بدون سرپرست می آید در یک مرکز پذیرش مخصوص اطفال که ضرورتهای روزانه او در آنجا تامین میگردد، بود وباش داده میشود. تعلیم متناسب با سن و مهارت طفل مهیا می‌شود. در صورت ضرورت یک ترجمان در اختیار طفل قرار می‌گیرد.

در مدت رسیدگی به درخواست پناهندگی وی، برای طفل یک نماینده تعیین می‌شود. نماینده از منافع طفل دفاع می‌کند، به امور اداری رسیدگی می‌کند و در جلسه مصاحبه که بخشی از پروسه رسیدگی به درخواست پناهندگی است حضور می‌یابد. رسیدگی به درخواست پناهندگی یک طفل بصورت فوری طی مراحل میشود.

از آنجایکه افراد زیرسن بلوغ طبق قانون حقوق و وجایب مخصوصی دارند، تعیین سن یک پناهجو نیز مهم است. اگر تعیین سن متقاضی با اطمینان صورت نگیرد، ممکن معاینه طب عدلی بالای وی صورت گیرد. این معاینه عمدتاً ازطریق معاینه دندان و استخوان مچ صورت می‌گیرد. اگر پناهجو بدون دلیل قانع کننده از اشتراک در معاینه خودداری کند، با وی مانند فرد کلان سال رفتار می‌شود. در این صورت ممکن است فرد به مرکز پذیرش کلان سالان منتقل شود. به درخواست پناهندگی فرد نیز مانند درخواست افراد بزرگ سال رسیدگی می‌شود.

معلومات بیشتر به لسان انگلیسی
Unaccompanied minors who arrive in Finland and age assessment

کتگوری ها:

درخواست پناهندگی

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا