جستجو

پیوستن به فامیل تقریباً همواره مشروط به داشتن درآمد پایدار است

وجود درآمد پایدار برای فامیل به این معنی است که بتوانید مخارج فامیل خود را تامین کنید. اگر مثلاً یک همسر و دو فرزند داشته باشید، بعد از پرداخت مالیه، درآمد ماهانه شما باید حداقل 2600 یورو باشد.

درآمد شما بر بنیاد معاش، درآمد کسب و کار یا ملکیت محاسبه می‌شود. بعضی امتیازات، مثل کمک‌هزینه طفل، کمک مالی به دانشجویان و کمک‌هزینه مسکن نیز جزدرآمد محسوب می‌شود.

شرایط درآمد درموارد ذیل نیاز نیست اگر

• به شما پناهندگی در فنلند داده شود و
• شما قبل از آمدن به فنلند عروسی کرده باشید و
• اعضای فامیل تان در ظرف سه ماه از دریافت جواب مثبت به تقاضا پناهندگی شما برای ویزه ء اقامه اقدام کنند.

اگر درآمد پایدار نداشته باشید، ممکن است نتوانید فامیل خود را به فنلند بیاورید.

Read more:
Income requirement for family members of a person who has been granted international protection

 

کتگوری ها:

درخواست پناهندگی ویزه ء اقامه فامیل

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا