جستجو

درخواست ویزهء اقامه براساس قرابت فامیلی بصورت آنلاین ممکن است

درخواست ویزهء اقامه درفنلند را بصورت آنلاین با مراجعه به آدرس enterfinland.fi بدست آورده میتواند. برای درخواست آنلاین همچنان لازم است به دفترنمایندگی فنلند مراجعه نماید. پیشرفت درخواست آنلاین را باید ازطریق خدمات آنلاین تعقیب نماید.

شیوه دادن درخواست ازطریق انترنت:

1. به صفحه انترنتی خدمات آنلاین مراجعه کنید: enterfinland.fi
2. «اولین ویزهء اقامه» را انتخاب کنید.
3. دستورالعمل خدمات را به دقت بخوانید و رعایت کنید.
4. همه اسناد مورد ضرورت را تهیه کنید، آنها طی مراحل قانونی شوند و به فایل الکترونیکی تبدیل کنید.
5. حساب کاربر بسازید. همه افراد باید حساب کاربر شخصی داشته باشند. فقط سرپرست می‌تواند ویزهء اقامه را از طرف طفل خوردسال ارائه کند.
6. تقاضا‌نامه را به دقت خانه پوری کنید. استعلام معلومات اضافی پروسه رسیدگی به تقاضا را کند می‌سازد.

هویت خود را به تایید دفتر نمایندگی برسانید

پس از خانه پوری کردن تقاضا‌نامه اونلاین باید برای کشف به دفتر نمایندگی فنلند مراجعه کنید.

هدف از شناسایی تایید هویت و راجستر مشخصات بیولوژیکی بر بنیاد قانون است. ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضا‌نامه باید برای تایید هویت به دفتر نمایندگی مراجعه کنید. اصل اسناد ضمیمه شده به تقاضا‌نامه اونلاین و اسکن پاسپورت را با خود ببرید. ممکن است مورد ضرورت باشد که برای مصاحبه دوباره به دفتر نمایندگی بروید.

وضعیت تقاضا خود را در خدمات اونلاین پیگیری کنید

با وارد شدن به اکاونت یوزر خود می‌توانید وضعیت تقاضا خود را پیگیری کنید. اگر معلومات مکلمل برای رسیدگی به تقاضا شما مورد ضرورت باشد، این موضوع ذریعه خدمات اونلاین به اطلاع شما می‌رسد. اگر به تقاضا معلومات مکمل جواب ندهید، تقاضا شما برای ویزه ء اقامه رد می‌شود. مراحل رسیدگی به تقاضا ‌نامه را می‌توانید به قسم لحظه‌ای در خدمات اونلاین مشاهده کنید. به طور عاجل پس از صادر شدن رای، می‌توانید آن را در اکاونت خود در خدمات الکترونیکی ببینید.

عضو فامیل پناهنده باید از رای حامی مالی آگاهی باشد

اگر عضو فامیل شما منحیث پناه‌جو یا پناهنده سهمیه وارد فنلند شده است، باید در هنگام تسلیم تقاضا‌نامه معلومات ذیل درباره رای عضو فامیل خود را ارائه کنید:

• زمینه‌های ویزه ء اقامه (مثلاً پناهندگی، محافظت کمکی)
• تاریخ صدور رای
• تاریخ ابلاغ رای.

ویدئو به لسان انگلیسی: ورود به فنلند

:معلومات بیشتر به لسان انگلیسی
Residence permit
Income requirement

 

کتگوری ها:

درخواست پناهندگی ویزه ء اقامه فامیل

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا