جستجو

پناهندگی در فنلند–این صفحه انترنتی، معلومات در مورد فنلند را در اختیار پناهجویان قرار می دهد

چگونگی درخواست پناهندگی در فنلند؟

 

ناهندگی در فنلند – این صفحه انترنتی، چگونگی درخواست پناهندگی در فنلند را تشریح می کند. همچنان معیارات تأیید یا رد تقاضا فراهم میسازد.
این صفحه انترنتی، در مورد چگونگی طی مراحل تقاضاهای پناهندگی و عملکرد مراکز پذیرش پناهجویان در فنلند معلومات میدهد.
همچنان این صفحه انترنتی، طرز دریافت ویزهء اقامه را به اساس روابط فامیلی، تحصیل یا کار تشریح می کند.

پناهندگی در فنلند- این صفحه انترنتی به لسان های انگلیسی، عربی، دری و سومالیایی در دسترس قراردارد. این صفحه انترنتی توسط وزارت خارجه و وزارت داخله فنلند حمایه می شود.

کتگوری ها:

درخواست پناهندگی

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا