جستجو

دراین صفحه دربارهء پناه جویی درفنلند معلومات بیشتر را دریافت کرده میتوانید.

پناهندگی در فنلند–این صفحه انترنتی، معلومات در مورد فنلند را در اختیار پناهجویان قرار می دهد

چگونگی درخواست پناهندگی در فنلند؟

 

ناهندگی در فنلند – این صفحه انترنتی، چگونگی درخواست پناهندگی در فنلند را تشریح می کند. همچنان معیارات تأیید یا رد تقاضا فراهم میسازد.
این صفحه انترنتی، در مورد چگونگی طی مراحل تقاضاهای پناهندگی و عملکرد مراکز پذیرش پناهجویان در فنلند معلومات میدهد.
همچنان این صفحه انترنتی، طرز دریافت ویزهء اقامه را به اساس روابط فامیلی، تحصیل یا کار تشریح می کند.

پناهندگی در فنلند- این صفحه انترنتی به لسان های انگلیسی، عربی، دری و سومالیایی در دسترس قراردارد. این صفحه انترنتی توسط وزارت خارجه و وزارت داخله فنلند حمایه می شود.

درخواست پناهندگی
facebook twitter mail