جستجو

یکجا شدن فامیل تنها برای فامیل نزدیک امکان دارد

اعضای فامیل شما تنها در صورتی می توانند به اساس روابط فامیلی، تقاضای ویزه ء اقامه در فنلند را ارائه دهند که درخواست پناهندگی شما تأیید شده باشد. شما باید آمادگی برای مدت زمان طولانی انتظار جهت رسیدگی به تقاضا خودتان و فامیل تان را داشته باشید، که جمعا می تواند سال ها از زمانی که کشور وطن خود را ترک کرده اید، زمان ببرد. تضمین نمی شود که فامیل شما بتوانند به فنلند بیایند.

فامیل درفنلند نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر تعریف کوچک تر دارد. معمولاً ویزهء اقامه، تنها به اعضای نزدیک فامیل داده میشود. فامیل نزدیک برای بزرگان، شامل همسر وفرزندان خوردسال آنها میشود، که بزرگان فامیل سرپرستی اطفال را دارد. فامیل نزدیک برای اطفال کوچک به شمول سرپرستان، خواهر و برادران او میشوند.

فامیل شما ازطریق صفحه انترنت “ورود به فنلند” درخواست ویزهء اقامه داده میتوانند. امکان درخواست ویزهء اقامه ازخارج کشور، ازطریق دفتر نماینده گی خارجی کشور فنلند ممکن است.

هر یک از اعضای فامیل که درخواست ویزهء اقامه می دهند، باید شخصاً به دفتر نمایندگی بیایند تا شناسایی شده و چاپ انگشت آن ها راجستر شود. این موضوع، برای وقتی که فامیل شما، درخواست خود را به قسم الکترونیکی راجستر می کنند نیز حتمی است. مصاحبه احتمالی با اعضای فامیل شما نیز در دفتر نمایندگی خارجی انجام می شود.

از آنجا که فنلند در تمام کشورها، دفتر نمایندگی خارجی ندارد، اعضای فامیل شما ممکن است مجبور شوند به کشور دیگر مسافرت کنند. در این حالت، فامیل شما باید آمادگی تقاضای ویزه برای کشور مورد نظر را داشته باشند.

درخواست ویزهء اقامه برای اعضای فامیل، همیشه مصرف دارد. رسیدگی به درخواست های شما، تنها وقتی آغاز خواهد شد که مصارف رسیدگی پرداخت شده باشد.

برای دادن ویزه ء اقامه به فامیل شما، معمولاً شما باید عواید قابل اعتبار برای اعاشه داشته و اثبات کنید که می توانید فامیل خود را در فنلند تأمین کنید. عواید کافی برای اعاشه می تواند ذریعه معاش شما، عواید حاصل از تشبث یا دارایی های شما محاسبه شود.

در صورتی که وضعیت “پناهنده در نتیجه آوارگی” در فنلند در تاریخ 1.7.2016 یا بعد از آن به شما داده شود، شرط مربوط به عواید کافی برای درآمد اعمال نمی شود. یکی از

معلومات بیشتر به لسان انگلیسی
Family member of a recipient of international protection
Family members can apply for a residence permit only after you have received your asylum decision

 

کتگوری ها:

درخواست پناهندگی ویزه ء اقامه فامیل درآمد مقررات دوبلین

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا