جستجو

فنلند با مقررات سایرکشورهای آروپایی متعهد است

شرایط مشخص شده در قانون اتباع بیگانه، برای اعطای پناهندگی، مشابه شرایط هستند که در کنوانسیون جینوا در مورد پناهندگان آمده است، که فنلند و سایر کشورهای اتحادیه اروپا دراجرای آن متعهد هستیم.

کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای ناروی، ایسلند، سوئیس و لیختنشتاین، به قوانین دوبلین متعهد هستند. اصل محوری مقررات این است که تنها یکی از کشورهای عضو، درخواست پناهندگی را بررسی می کند. به اساس مقررات دوبلین، مسئولیت بررسی درخواست پناهندگی، معمولاً با کشوری است که،

  • عضوی از فامیل شما در آن کشور حضور دارد،
  • به شما ویزه ء اقامه یا ویزه داده است،
  • به طور غیر قانونی و از یک کشور ثالث، از سرحد آن عبور کرده اید،
  • یا قبلا در آنجا درخواست پناهندگی داده اید.

در صورتی که کشور دیگر، مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی شما باشد، این تقاضا در فنلند بررسی نمی شود، بلکه به کشور مسئول، دیپورت می شوید.

معلومات بیشتر به لسان انگلیسی
Leaving an application unprocessed

معلومات بیشتر به لسان دری
معلومات بیشتر: مقررات دوبلین
(PDF)

کتگوری ها:

درخواست پناهندگی قانون مقررات دوبلین

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا