جستجو

حمایت های فنلند در سرتاسر جهان

تمام جامعه بین المللی باید کوشش کنند تا اطمینان دهند که شرایط زندگی و حقوق افراد تضمین شود طوریکه هیچ کس خلاف میلش مجبوربه ترک میهن خویش نشود. فنلند  فعالانه جزء این تشریک مساعی است.

بخصوص، درگیری و ناآرامی های طولانی مدت در سوریه، عراق و افغانستان و همچنین بحران در شاخ افریقا و غرب افریقا باعث شده تا مردم زیاد خانه های خود را ترک کرده و در جاهای دیگر اغلباً در اروپا درجستجوی پناهندگی باشند. همچنان دلایل دیگر ممکن عوامل مختلف سیاسی، جستجوی فرصت های بهتر برای زندگی، یا به عنوان مثال شرایط نامناسب حقوق بشر درکشورشان می باشد.

PDF (584) Only in English

فنلند به عنوان بخشی از جامعه بین المللی و اتحادیه اروپا، به دنبال حل مشکلات ناشی از مهاجرت اجباری است. راه های مختلفی وجود دارد که فنلند نیز می تواند تضمین نماید  که کسی مجبور نباشد خلاف میلش میهن خویش را ترک کند.

این راه ها عبارتند از:

  • کمک های بشر دوستانه
  • محافظت از صلح
  • مدیریت بحران
  • همکاری های انکشافی
  • حقوق بشر
  • پالیسی های تجارتی
  • پیشگیری از تغییرات آب و هوا
  • روابط دو جانبه و بین المللی و همکاری.

 

معلومات بیشتر به لسان انگلیسی
Migration and refugee crisis in Europe
Finland bears its share of responsibility for asylum seekers
Development cooperation appropriations
Humanitarian aid brings relief in times of need

برگشت به بالا