جستجو

زندگی در فنلند بدون ویزهء اقامه، مشکل است

شما منحیث یک پناهجو، اجازه اقامت در فنلند را بدون ویزه یا ویزه ء اقامه، دارید، البته تا زمانی که نتیجه تصمیم در مورد درخواست پناهندگی خود را دریافت کنید.

برای مثال، در زمان انتظار برای اعلام نتیجه تصمیم، حق شما برای اشتغال محدود است. شما منحیث یک پناهجو، اجازه دارید سه یا شش ماه پس از زمانی که درخواست پناهندگی می دهید، شروع به کار کردن بکنید.

·       در صورتی که در وقت ارائه درخواست پناهندگی، پاسپورت معتبر یا اسناد مسافرتی دیگری به مسئولان ارائه داده باشید، این فاصله زمانی سه ماه است.

·       در صورتی که سند مسافرتی ارائه نکرده باشید، این فاصله زمانی شش ماه است.

حق شما برای کار کردن تا زمانی که تصمیم نهایی در مورد درخواست پناهندگی شما اعلام شود، معتبر است.

·       در صورتی که در مورد درخواست پناهندگی خود، جواب مثبت دریافت کنید، ویزه ء اقامه دریافت خواهید کرد، که تقریبا همیشه همراه با حق کار است.

·       در صورتی که در مورد درخواست پناهندگی خود، جواب منفی دریافت کنید و هنوز در فنلند حضور دارید، به طور غیر قانونی اینجا هستید. در این وضعیت، حق کار یا تحصیل ندارید. فامیل شما نمی توانند به این دلیل که شما در اینجا زندگی می کنید، تقاضای ویزه ء اقامه دهند.

در صورتی که بدون ویزه ء اقامه در فنلند اقامت دارید، حق تأمین اجتماعی، بیمه و بیشتر مراقبت های صحی عمومی را ندارید. در این صورت، در فنلند نمی توانید نمبر تأمین اجتماعی دریافت کنید که این موضوع، انجام بسیاری از کارها را مشکل می کند. برای مثال، برای تعامل با دفاتر مسئولان، بانک ها و شفاخانه ها به نمبر تأمین اجتماعی ضرورت دارید. همچنین، احتمال اینکه مهاجران غیرقانونی، قربانی قاچاقبری انسان شوند، بسیار بیشتر است.

معلومات بیشتر به لسان انگلیسی
Working in Finland

معلومات بیشتر به لسان انگلیسی
In Finland without a residence permit

کتگوری ها:

درخواست پناهندگی ویزه ء اقامه فامیل درآمد کار

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا