جستجو

ارائه درخواست پناهندگی تنها راه آمدن به فنلند نیست. بر بنیاد کار یا تحصیل نیز می‌توانید خواستار ویزهء اقامه در فنلند شوید.

درخواست پناهندگی تنها راه آمدن به فنلند نیست. در صورتی که شهروند اتحادیه اروپا هستید و می خواهید برای بیش از سه ماه به فنلند نقل مکان کنید، به ویزهء اقامه ضرورت دارید. شما می توانید به اساس کار، تحصیل یا روابط فامیلی، درخواست ویزهء اقامه دهید. قانون این است که درخواست ویزهء اقامه، قبل از رسیدن به فنلند، باید ارائه شود.

به منظور کار در فنلند، به ویزهء اقامه ضرورت است. وقتی که وظیفه پیدا کردید، می توانید درخواست ویزهء اقامه بدهید. شما به منظور کار، به ویزهء اقامه کاری یا هر یک از انواع دیگر ویزهء اقامه که شامل حق کار کردن هستند، ضرورت دارید. براساس به نوع کاری که در فنلند انجام خواهید داد، نوع ویزهء اقامه می تواند متفاوت باشد.

شما برای تحصیل نیز ضرورت به ویزهء اقامه دارید. قبل از درخواست ویزهء اقامه، باید شامل یک موسسه تحصیلی درفنلند شوید و این ویزه درصورتی داده خواهد شد که:

  • شما دریکی از موسسات تحصیلی در فنلند قبول شده باشید
  • تحصیلات شما منتهی به یک وظیفه یا سند تحصیلی شود
  • بودیجه کافی برای تحصیل در فنلند را داشته باشید
  • بیمه درمانی داشته باشید.

شما توسط مکتوب ازطریق یکی ازنماینده گی های خارجی فنلند برای تحصیل یا کار درخواست ویزهء اقامه دهید. اما سریعترین و اقتصادی ترین راه، ازطریق آنلاین است. با این وجود، به یاد داشته باشید که حتی درصورتی که درخواست تانرا بطورآنلاین ثبت کردید، برای شناسایی و ارایه اوراق اصلی اسنادی که ضمیمه درخواست تان بود، باید به یکی از نماینده گی های خارجی فنلند شخصاً مراجعه کنید. شما به دفتر نماینده گی فنلند درکشورخود یا کشوری دیگری که اقامه دارید یا بطور قانونی از آنجا بازدید میکنید، مراجعه کنید.

در صورتی که می خواهید تنها برای مدت کوتاهی به فنلند سفر کنید، بطور مثال برای رخصتی، سفر کاری یا دیدن فامیل، در صورتی که باشنده یکی از کشورهای بدون ضرورت به ویزه نباشید، ضرورت به ویزه دارید. ویزه، اجازه ورود به کشور برای مدت کوتاه و اقامت موقت است و حداکثر، سه ماه اعتبار دارد.

همچنان قبل از اینکه ویزه اقامه به شما داده شود، باید ضرورتهای کلی برای ورود به کشور را برآورده سازید.

معلومات بیشتر به لسان انگلیسی
Coming to work in Finland
Coming to study in Finland
The Enter Finland e-service

کتگوری ها:

درخواست پناهندگی ویزه ء اقامه کار تحصیل

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا