جستجو

حق پناهجوی خورد سال برای خواستن فامیلش به فنلند

اگر به درخواست پناهندگی طفل جواب مثبت داده شود، اعضای فامیل وی از جمله والدین و خواهر/برادر خورد سال اش می‌توانند برای گرفتن اقامه در فنلند درخواست دهند.

اعضای خانواده وی می‌توانند درخواست ویزه ء اقامه را به صورت الکترونیکی در آدرس انترنتی enterfinland.fi ارائه کنند. همچنان امکان ارائه درخواست ویزه ء اقامه به یکی از دفاتر نمایندگی وزارت خارجه فنلند نیز وجود دارد.

تمام اعضای فامیل که درخواست ویزه ء اقامه داده اند، حتی اگر درخواست خود را به صورت اونلاین ارائه کرده باشند، باید برای تایید هویت و نشان انگشت به یکی از دفاتر نمایندگی وزارت خارجه فنلند یا دیگر مراکز خدمات مراجعه کنند. اگر حضور اعضای فامیل در جلسه مصاحبه ضروری باشد، به همان دفتر دعوت می‌شوند.

دفتر نمایندگی وزارت خارجه فنلند ممکن است در کشوری غیر از محل سکونت اعضای فامیل باشد. بنا بر این ممکن است ضرور باشد که از کشور مورد نظر ویزه درخواست کنند.

معلومات بیشتر به لسان انگلیسی

Residence permits in English:
enterfinland.fi/eServices

کتگوری ها:

درخواست پناهندگی فامیل مقررات دوبلین

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا