جستجو

دراین صفحه دربارهء پناه جویی درفنلند معلومات بیشتر را دریافت کرده میتوانید

در صورتی که می خواهید در فنلند درخواست پناهندگی دهید، باید به فنلند سفر کنید. درخواست پناهندگی از خارج کشور، امکان پذیر نیست.

هنگامیکه به فنلند رسیدید، سریع به مسولین کنترول سرحدی یا پولیس بگویید که درخواست پناهندگی میدهید. شخص مسول که درخواست پناهندگی شما را بدست میآورد معلومات ابتداییه شما را راجستر میکند. چاپ انگشت شما را اخذ نموده و لست های مورد ضرورت را بررسی میکند. پس از آن، درخواست تان در دفترمرکزی خدمات مهاجرت فنلند به نوبت قرار میگیرد. شما الی زمانی رسیدگی به درخواست تان به یک مرکز پذیرش منتقل میشوید.

در ابتدا خدمات مهاجرت مشخص می کند که آیا امکان رسیدگی به تقاضای شما در فنلند وجود دارد. در صورتی که قبلا، ویزه ء اقامه در یک کشور مصئون دیگر داشته باشید یا اینکه به اساس مقررات دوبلین، کشور دیگر مسئول رسیدگی به تقاضای شما باشد، تقاضای شما در فنلند رسیدگی نخواهد شد.

در صورتی که دلایل تقاضای شما در فنلند بررسی شود، خدمات مهاجرت برای مصاحبه پناهندگی از شما دعوت خواهد کرد. شما در مصاحبه پناهندگی، باید دلایل خود را برای درخواست پناهندگی، با جزئیات کامل بیان کنید. بسیار خوب است که تمام اسناد ممکن که اثبات می کنند که شما حقیقت را می گویید، همراه خود داشته باشید. مسئولان، بررسی خواهند کرد که آیا امکان اعطای پناهندگی به شما وجود دارد یا خیر.

در صورتی که تقاضای شما تأیید شود، خودتان به تنهایی یا با حمایت مرکز پذیرش می توانید به دنبال محل اقامت باشید. همچنین ممکن است مکانی در یک شاروالی که متعهد شده است دارندگان ویزه ء اقامه را بپذیرد، دریافت کنید. مکانی در شاروالی به معنای این است که شاروالی متعهد می شود که برای شما، یک تعمیر اجاره ای، خدمات یکپارچگی اجتماعی، خدمات ترجمه شفاهی و مکتوب و تحصیل اطفال شما را به اساس سن، دانش و مهارت های آنان، سازماندهی کند.

در صورتی که تقاضای شما رد شود یا اینکه قبل از اعلام نتیجه، تقاضای خود را پس بگیرید، می توانید برای پروگرام بازگشت داوطلبانه تقاضا دهید. ذریعه پروگرام بازگشت داوطلبانه، می توانید برای بازگشت به خانه، حمایت دریافت کنید.

معلومات بیشتر به لسان انگلیسی
Applying for asylum
Processing times
Applying for assisted voluntary return

معلومات بیشتر به لسان دری
معلوماتی برای پناهجویان (PDF)

کتگوری ها:

درخواست پناهندگی مقررات دوبلین

رسانه اجتماعی:

  • Facebook
  • Twitter
  • Send Email
برگشت به بالا